ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารฉบับนี้และเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ตที่ท่านนำมาแลกเปลี่ยน (“อุปกรณ์”) ผ่านเว็บไซต์ของเรา [https://appletradein-th.likewize.com] (“เว็บไซต์”) ข้อตกลงนี้จะนำมาบังคับใช้กับสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่าง [บริษัทแอร์ฟอร์ส วัน เอ็กเพรส จำกัด] ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ [519 ซอยศูนย์วิจัย4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310] (จากนี้ต่อไปจะเรียกว่า “เรา”) กับท่านในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ (“สัญญา”) โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อตกลงนี้เป็นอย่างดีก่อนที่ท่านจะทำการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าก่อนทำการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์โดยการส่งคำสั่งผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจะได้รับการร้องขอให้ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ ท่านสามารถพิมพ์สำเนาข้อตกลงนี้หรือบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ดังนั้น ทุกครั้งที่ท่านประสงค์จะทำการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบข้อตกลงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อตกลงซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ทำการแลกเปลี่ยนนั้น ข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [2 พฤศจิกายน 2561].

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
  1. เราคือผู้บริหารจัดการเว็บไซต์
  2. ในระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงบริการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ของ Apple การแลกเปลี่ยน การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลที่เราซึ่งเป็นผู้ให้บริการในฐานะบุคคลภายนอกที่ดำเนินการอย่างอิสระ Apple Inc รวมถึง บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือของ Apple (เรียกรวมกันว่า “Apple”) มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างท่านกับเรา และท่านจะไม่มีสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ Apple จากการผิดสัญญาใด ๆ
  3. Apple ขอปฏิเสธและไม่ให้คำรับรองใด ๆ ทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยนัย ในการใช้งานเว็บไซต์ ในที่นี้ ท่านจะปลดเปลื้อง Apple รวมถึง กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องของ Apple ให้หลุดพ้นจาก ข้อพิพาท การร้องสิทธิ การทวงถาม และ/หรือค่าเสียหายทั้งปวง (ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นผล) มาจากสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะทราบหรือไม่ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การที่ท่านใช้เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำธุรกรรมที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ และการเรียกร้องสิทธิหรือข้อโต้แย้งระหว่างท่านกับบริษัท
 2. เว็บไซต์ของเรา
  1. เราอาจทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากมีเนื้อหาใดที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในช่วงเวลาใด ๆ ก็ตาม เราไม่มีภาระผูกพันที่ในการปรับปรุงเนื้อหานั้นให้ทันสมัย ทั้งนี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ จะปราศจากขอผิดพลาดหรือบกพร่อง และเราไม่รับรอง รับประกัน หรือการันตีทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยนัยว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง แม่นยำ หรือได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
  2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์จะเปิดให้บริการตลอดเวลาหรือจะไม่เกิดการขัดข้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว เราอาจระงับ ถอดถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่มีความรับผิดจากการที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในเวลาหรือช่วงระยะเวลาใดก็ตาม
  3. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมการตามความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
  4. ในกรณีที่ท่านเลือกหรือได้รับการจัดหาให้ซึ่งรหัสผู้เข้าใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่น เราจะไม่รับผิดชอบและมีความรับผิดในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการนำรหัสผ่านของท่านไปใช้ในทางที่ผิด
  5. เรามีสิทธิในการระงับการใช้งานรหัสผู้เข้าใช้ รหัสผ่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เลือกหรือที่เราเป็นผู้ตั้งให้ท่านในเวลาใดก็ตาม
  6. เนื้อหาของเว็บไซต์จะเป็นเนื้อหาทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่มีเจตนาให้คำแนะนำที่ท่านจะควรให้ความเชื่อถือ ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการก่อนที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ตามเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
  7. เราไม่การันตีว่าเว็บไซต์ของเรานั้นปลอดภัยจากความผิดพลาดในการประมวลข้อมูล (bugs) หรือไวรัส ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของท่านเองในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ท่านจะต้องใช้ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง
  8. เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับว่าท่านจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเท่านั้น
  9. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อกระทำการ ดังต่อไปนี้
   1. (ก) ที่ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
   2. (ข) ที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือทุจริต หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่ผิดกฎหมายหรือทุจริต
   3. (ค) ส่ง รับโดยรู้เท่าถึงการณ์ อัพโหลด ดาวน์โหลด นำใช้หรือนำมาใช้ใหม่ซึ่งข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ก้าวร้าว ข่มขู่ รุนแรง หยาบคาย น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความโกรธเคือง การเลือกปฏิบัติ หรือที่ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
   4. (ง) ถ่ายโอนหรือจัดหาการส่งการโฆษณา หรือสื่อส่งเสริมการขาย การชักชวนในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน (spam) ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ และ/หรือ
   5. (จ) ถ่ายข้อมูล ส่งหรืออัพโหลดสื่อใด ๆ ที่มีไวรัส โทรจันฮอร์เซส เวิร์ม ไทม์บอมบ์ คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอันตราย หรือ รหัสทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าถึงการณ์
  10. ท่านยังตกลงที่จะไม่กระทำดังต่อไปนี้
   1. (ก) คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือนำมาขายใหม่ซึ่งส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงใด ๆ ในกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
   2. (ข) ใช้ระบบ ทำซ้ำ หรือวิธีการอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้มาซึ่งการเสนอราคาที่มีมูลค่ามาก หรือราคาอื่น ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ของเรา
   3. (ค) โจมตี (ผ่านการปฏิเสธการให้บริการหรือวิธีการอื่น ๆ) หรือเข้าใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซงการเข้าใช้งานซึ่งสร้างความเสียหายหรือเป็นการทำลายสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
    1. ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
    2. อุปกรณ์หรือเครือข่ายซึ่งเป็นที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา
    3. ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลเว็บไซต์ของเรา หรือ
    4. อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก
  11. การละเมิดข้อ 2.10 (ค) อาจถือว่าท่านมีความผิดทางอาญา เราจะรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวโดยการเปิดเผยตัวตนของท่านแก่เจ้าหน้าที่
  12. ในกรณีที่เว็บไซต์ของเราลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่จัดให้มีโดยบุคคลภายนอก ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เราไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น โดยเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น หรือ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น การมีลิงค์เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอยู่ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นการยืนยันจากเราว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเรากับบุคคลนั้น ๆ หรืออุปกรณ์หรือบริการที่บุคคลนั้น ๆ ได้นำเสนอให้แก่ท่าน ท่านทราบดีและยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อ (รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่ท่านได้รับหรือเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่ท่านเชื่อถือหรือซื้อสินค้า) เนื้อหา การโฆษณา อุปกรณ์ บริการ หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีบนหรือจัดหาให้จากเว็บไซต์นั้น
 3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
  1. เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมีข้อตกลงที่มีความสำคัญที่นำมาใช้กับข้อมูลของท่าน
  2. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
   1. (ก) นำซิมการ์ด (“ซิมการ์ด”) ของท่านออกก่อนจะส่งมอบอุปกรณ์ของท่านให้กับเรา เนื่องจากซิมการ์ดอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลบรรจุอยู่และอาจทำให้เกิดการใช้งานบนเครือข่ายของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านไม่นำซิมการ์ดออก ภายใต้ข้อ 13.2 ท่านตกลงที่จะปลดเปลื้องเราจากการร้องสิทธิ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานซิมการ์ดที่เกิดขึ้นก่อนหรือในภายหลังจากที่เราได้รับอุปกรณ์ของท่านแล้ว ซิมการ์ดใด ๆ ที่เราได้รับ เราจะไม่ส่งคืนให้แก่เจ้าของ
   2. (ข) นำเอาไฟล์และข้อมูลส่วนบุคคลออก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของรายละเอียดส่วนบุคคล ข้อความสั้น รูปภาพ เกมส์ เพลง หรือข้อมูลอื่น ๆ (“ข้อมูล”) จากอุปกรณ์ และ
   3. (ค) ปิด activation lock หรือฟีเจอร์ที่เหมือนกันนั้นบนอุปกรณ์ของท่าน
  3. ในการส่งมอบอุปกรณ์ของท่านให้กับเรา ท่านตกลงที่จะปลดเปลื้องเราจากการร้องสิทธิ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากซิมการ์ด ข้อมูล หรืออุปกรณ์ ภายใต้ข้อ 13.2 เราจะไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การป้องกัน การรักษาความลับ หรือ การใช้ข้อมูลนั้นหรือซิมการ์ด
  4. หากท่านได้ส่งอุปกรณ์มาถึงเราแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำก็ตาม
  5. ท่านตกลงว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองสำเนาข้อมูลของท่านแยกต่างหากก่อนที่ท่านจะส่งอุปกรณ์นั้นมาให้เรา และท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการกำจัดหรือลบข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นความลับ การกู้คืนข้อมูลไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในบริการรับซื้อคืน การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล และภายใต้ข้อ 13.2 เราและ Apple จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ
 4. คำรับรองและคำรับประกันของผู้บริโภค
  1. ในการส่งคำสั่งผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านรับประกันว่า
   1. (ก) ท่านเป็นบุคคลผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   2. (ข) ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราจากประเทศไทย
   3. (ค) ท่านเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาผูกพัน
   4. (ง) ท่านไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกระทำการเพื่อธุรกิจ และ
   5. (จ) ท่านปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใด หรือ การร้องสิทธิใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากท่านส่งอุปกรณ์ซึ่งละเมิดต่อคำรับประกันนี้ให้แก่เรา
  2. สิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภคจะไม่มีผลต่อสัญญาฉบับนี้
 5. สิทธิของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้
  1. เราจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวไป โปรดดูวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ด้านบนของข้อตกลงนี้
  2. ทุกครั้งที่ท่านทำการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่ท่านทำการแลกเปลี่ยนนั้นจะนำมาบังคับใช้กับสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา
  3. เราอาจทำการแก้ไขข้อตกลงนี้ที่บังคับใช้ในคำสั่งของท่านเป็นครั้งคราวไปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปนี้
   1. (ก) มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
   2. (ข) มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของเรา
  4. หากมีการแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ตามที่นำมาใช้กับคำสั่งของท่าน เราจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งแจ้งวิธีการยกเลิกสัญญาในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกสัญญาที่ผูกพันกับอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา ท่านจะต้องคืนเงินใด ๆ (หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ) ที่ท่านได้รับไปแล้วคืนให้เรา
 6. การเก็บรวบรวม
  1. เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมอุปกรณ์จากภายในประเทศไทยเท่านั้น
 7. การประเมินมูลค่าอุปกรณ์
  1. ท่านรับประกันว่าท่านจะให้คำอธิบายลักษณะสภาพอุปกรณ์ของท่านอย่างถูกต้องแม่นยำซึ่งทำให้เราสามารถจัดทำใบเสนอราคาเบื้องต้นก่อนที่เราจะรับและนำอุปกรณ์นั้นมาตรวจสอบ (“ใบเสนอราคาฉบับแรก”) ซึ่งใบเสนอราคาฉบับแรกจะมีผลภายใน 14 วันนับจากวันที่ออก (“ระยะเวลาเบื้องต้น”) ท่านสามารถขยายระยะเวลาที่มีผลของใบเสนอราคาฉบับแรกออกไปอีก 7 วันนับจากวันที่ระยะเวลาเบื้องต้นสิ้นสุดลง (“ระยะเวลาที่การเสนอราคามีผล”)
  2. เรายินดีรับอุปกรณ์เสริม เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่และชุดหูฟัง แต่อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นไม่ทำให้มูลค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
  3. เมื่อได้รับอุปกรณ์ของท่าน เราจะทำการตรวจสอบ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1) หากพบว่าอุปกรณ์ที่ได้รับมีสภาพไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามคำอธิบายลักษณะอุปกรณ์ อาจเป็นผลให้เราประเมินมูลค่าที่ระบุในใบเสนอราคาฉบับแรกอีกครั้งและจะจัดทำใบเสนอราคาฉบับแก้ไขให้แก่ท่าน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4)
  4. ภายใต้ข้อ 7.3 ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะได้รับอุปกรณ์ภายในระยะเวลาเบื้องต้นหรือระยะเวลาที่การเสนอราคามีผล หากเราไม่ได้รับอุปกรณ์ภายในระยะเวลาเบื้องต้นหรือระยะเวลาที่การเสนอราคามีผล เราขอสงวนสิทธิในการจัดทำจัดทำใบเสนอราคาฉบับแก้ไข (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.4) ตามข้อ 8 และข้อ 9 ตามด้านล่าง
 8. อุปกรณ์ที่สูญหาย ถูกบล็อก ถูกโจรกรรม และอุปกรณ์เลียนแบบ และถูกกระทำการใดที่เป็นการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขของผู้ให้บริการ (pre-pay phone box breaking)
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ อุปกรณ์ “เลียนแบบ” คือ อุปกรณ์ลอกเลียนแบบซึ่งได้รับการผลิตให้มีลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์โดยบริษัทอื่นซึ่งละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตที่แท้จริง
  2. ในกรณีที่เราได้รับการแจ้งหรือมีข้อสงสัยว่าอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ความเป็นเจ้าของอุปกรณ์นั้น เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จบริษัทขนส่ง ในกรณีที่หลักฐานไม่เพียงพอในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ เราอาจส่งอุปกรณ์นั้นคืนให้ท่านหรือส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. เราอาจทำงานร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานและผู้ให้บริการหลายรายในการตรวจสอบเลขรหัสประจำเครื่อง (IMEI) ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ส่งมาถึงเราเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกโจรกรรมมา เราอาจกระทำการดังกล่าวก่อนจะยืนยันการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราทราบว่ามีประเด็นปัญหาในเวลาใด ๆ ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการระงับ/ยกเลิกการชำระเงิน และท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราและหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม เมื่อเราร้องขอ
  4. เราจะไม่ชำระเงินให้กับลูกค้าสำหรับอุปกรณ์ที่สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเป็นของเลียนแบบ
  5. เราขอสงวนสิทธิในการแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยว่ามีเจตนาในการพยายามฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนเงินที่จ่ายให้แก่ท่าน หากเราพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวที่ส่งคืนไปให้กับลูกค้าได้รับการแจ้งความว่าสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือพบว่าอุปกรณ์นั้นเป็นของเลียนแบบภายในสามเดือน ในกรณีเช่นว่า เราอาจจะส่งมอบอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป และเราจะไม่ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว
 9. การตรวจสอบและการออกใบเสนอราคาฉบับแก้ไข
  1. เมื่อเราได้รับอุปกรณ์ของท่าน เราจะการตรวจสอบอุปกรณ์โดยดูว่าอุปกรณ์ที่ได้รับมาถูกต้องตรงตามคำอธิบายลักษณะที่ท่านให้ไว้แก่เราหรือไม่ (“การตรวจสอบ”)
  2. ในการตรวจสอบจะมุ่งเน้นถึงรุ่นและสภาพของอุปกรณ์ ประเทศแหล่งกำเนิดของอุปกรณ์ และจำนวนอุปกรณ์ที่เราได้รับ นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ หากรุ่น สภาพ และ/หรือแหล่งกำเนิดของอุปกรณ์แตกต่างไปจากคำอธิบายลักษณะอุปกรณ์ที่ท่านได้ให้ไว้ เราจะปรับเปลี่ยนใบเสนอราคาฉบับแรกตามข้อ 9.4 ด้านล่าง หากเราตรวจพบว่าท่านส่งอุปกรณ์รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่ระบุในใบเสนอราคาฉบับแรก เราจะเสนอราคาสำหรับรุ่นนั้น ๆ ตามราคาที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ณ วันที่เราได้รับอุปกรณ์ที่ไม่ตรงรุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์) เราอาจทำการปรับเปลี่ยนใบเสนอราคาฉบับแรก หากเราตัดสินใจที่จะเสนอราคาให้กับอุปกรณ์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้รับ
  3. การกำหนดสภาพ รุ่น ประเทศแหล่งกำเนิด และราคาที่เหมาะสมของอุปกรณ์จะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  4. เราจะติดต่อท่านทางอีเมล์หรือส่งข้อความเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่เราเสนอให้สำหรับอุปกรณ์นั้น ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงภายใต้ข้อตกลงข้อนี้ (“ใบเสนอราคาฉบับแก้ไข”) หากมีความจำเป็น ท่านจะมีเวลา 14 วันนับจากวันที่เราส่งอีเมล์หรือข้อความแจ้งให้ท่านยอมรับใบเสนอราคาฉบับแก้ไขที่ได้ส่งให้นั้น ซึ่งเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่อีเมล์ไม่ถูกส่งไปเนื่องจากการกรองอีเมล์ที่เป็นสแปมหรืออีเมล์ขยะ ในกรณีที่ท่าน
   1. (ก) เลือกที่จะปฏิเสธใบเสนอราคาฉบับแก้ไขภายในระยะเวลา 14 วันตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพของอุปกรณ์แตกต่างจากคำอธิบายลักษณะที่ท่านได้ให้ไว้แต่เดิม ท่านอาจขอให้เราส่งคืนอุปกรณ์ให้ท่านโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   2. (ข) เลือกที่จะปฏิเสธใบเสนอราคาฉบับแก้ไขภายในระยะเวลา 14 วันตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากประเทศต้นกำเนิดของอุปกรณ์ไม่ตรงกับคำอธิบายลักษณะท่านได้ให้ไว้แต่เดิม หรือด้วยเหตุอื่น ท่านอาจขอให้เราส่งคืนอุปกรณ์ให้ท่าน หรือ
   3. (ข) ไม่ตอบกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับอีเมล์หรือข้อความ เราจะส่งคืนอุปกรณ์ให้กับท่าน
   4. (ง) ท่านจะได้รับอุปกรณ์ที่เราส่งคืนให้กับท่านภายใน 10 วันทำการ หากมีเหตุใดที่ทำให้เราไม่สามารถส่งอุปกรณ์เดิมคืนให้แก่ท่านได้ เราจะมีภาระหน้าที่ในการชำระเงินตามมูลค่าที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาฉบับแรก (เว้นแต่การไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เดิมนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของท่าน
  5. อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่ได้ส่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่านที่เราไม่ได้ร้องขอจะไม่ถูกส่งคืนให้กับท่าน
 10. การทำสัญญาระหว่างกันของท่านกับบริษัท
  1. ไม่มีข้อความใดในเว็บไซต์ที่ถือว่าเราเป็นผู้เสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ท่าน
  2. การส่งอุปกรณ์ให้กับเราจะถือว่าเป็นข้อเสนอของท่านเพื่อเสนอขายอุปกรณ์นั้นแก่เราโดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับใบเสนอราคาฉบับแรก (“ข้อเสนอของท่าน”) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าท่านได้ทำการเสนอ แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอของท่านได้รับการยอมรับแล้ว เช่นนั้น เราอาจปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การยอมรับข้อเสนอของท่านจะเป็นไปตามข้อตกลงข้อ 10.3 ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจยกเลิกคำสั่งการแลกเปลี่ยนที่ท่านส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ได้รับการยกเลิกนั้น
  3. จะไม่ถือว่าเป็นการทำสัญญาจนกว่าจะเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
   1. (ก) เรายอมรับข้อเสนอของท่านโดยการจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับใบเสนอราคาฉบับแรก หรือ
   2. (ข) ท่านได้รับใบเสนอราคาฉบับแก้ไขของเรา และเราได้ทำการชำระเงินแก่ท่านเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่ระบุไว้ในเสนอราคาฉบับแก้ไขนั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามสัญญานี้
 11. การตั้งราคาและการชำระเงิน
  1. เราจะทำการชำระเงินให้ท่านผ่านApple Gift Card ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับใบเสนอราคาฉบับแรกหรือใบเสนอราคาฉบับแก้ไข (แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะได้ออกให้ท่านภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ของท่านและอุปกรณ์ของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว
  2. ราคาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในอุปกรณ์
  1. กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์จะส่งผ่านมายังเราเมื่อเราได้ทำการชำระเงินให้แก่ท่านสำหรับอุปกรณ์นั้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ จุดนี้ท่านจะไม่สามารถร้องสิทธิ กรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์ในหรือจากอุปกรณ์หรือรายการสิ่งของใด ๆ ที่กำหนดไว้ในทีนี้ในภายหน้า
  2. ท่านจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ทั้งปวงในอุปกรณ์ที่ท่านส่งมอบให้แก่เรา โดยการส่งคำขอแลกเปลี่ยนนี้ ท่านได้แถลงว่าท่าน คือ เจ้าของอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และมีกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่ส่งมา และท่านยืนยันว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายในการขายหรือจำหน่ายอุปกรณ์นั้นด้วยดุลพินิจของท่านเอง
  3. ภายใต้ข้อ 12.4 ความเสี่ยงในอุปกรณ์จะส่งผ่านมายังเราเมื่อเราได้รับอุปกรณ์นั้นจากบริษัทผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเราใช้ในการเก็บรวบรวมอุปกรณ์จากท่าน
  4. ในระหว่างที่อุปกรณ์กำลังอยู่ระหว่างการขนส่งจากท่านมาถึงเรา ข้อตกลงต่อไปนี้จะนำมาบังคับใช้
   1. (ก) สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราเก็บรวบรวมมาจากท่าน ท่านจะต้องทำให้มั่นใจว่าท่านได้ลงลายมือชื่อในเอกสารการรับอุปกรณ์ที่จัดหาให้โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเป็นการรับทราบการเก็บรวบรวมอุปกรณ์ และ
   2. (ข) ความรับผิดทั้งปวงที่เกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องระหว่างการขนส่ง จะไม่มีกรณีใดที่มูลค่าความเสียหายจะสูงเกินว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาฉบับแรก
 13. ความรับผิดของเรา
  1. หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ได้ เราจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่ท่านได้รับจากผลที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าจากการละเมิดข้อตกลงหรือความประมาทของเรา แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ความสูญเสียและความเสียหายที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหากเป็นผลที่ชัดเจนจากการละเมิดข้อตกลงของเราหรือเป็นสิ่งที่เราและท่านคำนึงถึงว่าอาจเกิดขึ้นได้ ณ เวลาที่เราเข้าทำสัญญานี้
  2. เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับ
   1. (ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา
   2. (ข) การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงโดยการฉ้อโกง หรือ
   3. (ค) ความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย
  3. ภายใต้ข้อ 13.1 เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลประโยชน์ การสูญเสียทางธุรกิจ การขัดขวางการทำธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 14. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  1. บริการแลกเปลี่ยน การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลจัดทำขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และท่านตกลงที่จะปกป้องเราจากการเรียกร้องสิทธิที่อาจมีต่อเราซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา หรือการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้
 15. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
  1. เราจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทำใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือความล่าช้าในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา (เช่น ข้อความที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2)
  2. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม หมายถึง การกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามเหตุอันสมควรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประท้วงหยุดงาน การปิดงาน หรือการกระทำการทางอุตสาหกรรมโดยบุคคลอื่น การจราจล การชุมนุม การบุกรุก การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่าจะมีการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการแถลงหรือไม่) หรือการข่มขู่ว่าหรือการเตรียมการก่อสงคราม อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ หรือการล้มเหลวของเครือข่ายทางการสื่อสารของภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือการไม่สามารถใช้ทางรถไฟ การขนส่ง เครื่องบิน การขนส่งโดยเครื่องยนต์ หรือวิธีการขนส่งสาธารณะหรือของภาคเอกชนอื่น ๆ
  3. หากมีเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. (ก) เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ที่จะแจ้งให้ท่านทราบ และ
   2. (ข) ภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาจะถูกระงับและระยะเวลาในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราจะถูกขยายออกไปตามระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุม
  4. ท่านสามารถยกเลิกสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเกินกว่า 30 วัน ในการยกเลิกสัญญา หากท่านประสงค์จะยกเลิก ท่านจะต้องคืนเงินที่ท่านได้รับแล้วแก่เรา และเราจะคืนอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินจำนวนนั้น
 16. การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  1. ในข้อตกลงนี้ เมื่อเราอ้างถึง “หนังสือที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร” จะรวมถึงการส่งทางอีเมล์
  2. ท่านอาจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ [0863631188] หรือโดยส่งอีเมล์ให้แก่เราทาง [TH.AppleTradeIn@onlinetradein.com] หากเราต้องทำการติดต่อท่านหรือส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะส่งทางอีเมล์หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราในคำสั่งของท่าน
  3. ข้อตกลงตามข้อ 16 จะไม่นำมาใช้กับการส่งเอกสารฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเอกสารอื่น ๆ ในการดำเนินการทางกฎหมาย
 17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เราคือเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเว็บไซต์ของเราและในสื่อที่ลงบนเว็บไซต์ งานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก เราขอสงวนสิทธิทั้งปวง
  2. ท่านสามารถพิมพ์สำเนาและดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนบนหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานส่วนบุคคลและท่านอาจชี้แจงให้ผู้อื่นในองค์กรของท่านเข้าถึงเนื้อหาที่ลงบนเว็บไซต์ของเรา
  3. ท่านไม่สามารถดัดแปลงสำเนาเอกสารหรือสำเนาดิจิทัลของสื่อใด ๆ ที่ท่านได้พิมพ์หรือดาวน์โหลดโดยวิธีการใดก็ตาม และท่านจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปภาพ วิดีโอ หรือออดิโอ หรือรูปภาพกราฟฟิคใด ๆ แยกออกจากบทความประกอบ
  4. ท่านจะต้องตระหนักถึงสถานภาพของเรา (และผู้ให้การสนับสนุนที่ระบุไว้) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราอยู่เสมอ
  5. ท่านจะต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาตให้กระทำการเช่นว่าจากเราหรือผู้ให้อนุญาตของเรา
  6. หากท่านพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ซึ่งละเมิดข้อตกลงนี้ สิทธิของท่านในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเราจะยุติลงในทันทีและหากเราร้องขอ ท่านจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของสื่อใด ๆ ที่ท่านได้ทำสำเนาไว้
 18. ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ
  1. เราอาจโอนสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านภายใต้สัญญาให้กับองค์กรอื่น แต่การโอนสิทธินี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้
  2. ท่านสามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่เราตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  3. สัญญาฉบับนี้ระหว่างท่านกับเรา จะไม่มีบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อตกลงใดในสัญญานี้
  4. ข้อตกลงแต่ละข้อมีการบังคับใช้แยกจากกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตัดสินว่าข้อตกลงใด ๆ ไม่มีผลทางกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ย่อหน้าอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์
  5. หากเราไม่สามารถยืนกรานให้ท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือหากเราไม่บังคับใช้สิทธิของเราต่อท่าน หรือหากเรากระทำดังกล่าวล่าช้า ไม่ถือว่าเราสละสิทธิในสิทธิของเราที่มีต่อท่านและจะไม่ถือว่าท่านไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านดังกล่าว หากเราสละสิทธิในการทำผิดสัญญาข้อใดของท่าน เราจะแจ้งแก่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิในการทำผิดสัญญาในอนาคตของท่านโดยปริยาย
  6. ข้อตกลงนี้ บังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าสัญญาสำหรับการรับซื้อคืนอุปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา และข้อพิพาทหรือการร้องสิทธิใด ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  7. เราและท่านตกลงกันโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลยุติธรรมของไทยมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทหรือการร้องสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสัญญาหรือสาระสำคัญหรือข้อมูล (รวมถึง ข้อพิพาทหรือการร้องสิทธิที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา)

โปรดติดต่อเราที่เบอร์  0863631188  หรืออีเมลมาที่ TH.AppleTradeIn@onlinetradein.com.